Příklady z Mikroekonomie II. - Teorie výrobce
 


 Slovník

 

E.
Expanzní dráha
Geometrické místo všech optimálních kombinací vstupů pro měnící se výstup a konstantní ceny vstupů.


F.
Fixní vstup
Vstup jehož množství v uvažovaném horizontu rozhodování výrobce (Viz krátké období) nelze změnit.

I.
Izokvanta produkce Q(y)
Množina takových kombinací vstupů, které jsou schopny vyrobit příslušný výstup efektivně v tom smyslu, že vyrobené množství vstupů bude maximálně možné vzhledem k plně využitým daným vstupům. Formálně lze tuto množinu zapsat například takto:
  Q(y0)={(z1,...,zn): f(z1,...,zn) = y 0}.


K.
Krátké období
V ekonomické teorii období, ve kterém množství některých vstupů považujeme za neměnné. T.j. v tomto období existují fixní vstupy, jejichž zvýšení generuje nekonečné náklady přizpůsobení a jejich použití ve výrobě přináší nulové náklady příležitosti, pokud je firma vlastní, a nekonečné náklady příležitosti, pokud je nevlastní.

L.
Lagrangeova metoda (LM)
Matematický nástroj, který nám za určitých okolností umožňuje převést problém vázáné optimalizace na volnou optimalizaci, zavedením Lagrangeových multiplikátorů a sestrojením Lagrangeovy funkce. Jeho autorem byl francouzský matematik J.L.Lagrange (1736-1815.) Ostatní informace, viz předmět Matematika II.
na začátek stránky

M.
Mezní míra technické substituce (MRTS21)
Míra, ve které jsou (výrobní) vstupy vzájemně zastupitelné; t.j. míra, v níž se se změnou z1 musí změnit z2, aby výstup zůstal nezměněn. Jinak také sklon izokvanty produkce. Je analogií MRS (mezní míry substituce) z teorie spotřebitele.

Mezní náklady (MC)
Náklady na dodatečnou jednotku výstupu; neboli náklady na zvýšení výstupu y o jednu jednotku zvýšením vstupu z i . Obecně derivace nákladů (C) podle výstupu (y).

Mezní produkt (MPi)
Poměr, v němž se mění maximální přípustý výstup v reakci na zvýšení vstupu z.

N.
Náklady příležitosti
V naší teorii se jedná o hodnotu alternativy ušlé použitím dodatečné jednotky příslušného vstupu. Za předpokladů dokonalé informace a dokonalé konkurence jsou tyto náklady shodné s tržní cenou (resp. nájemným) jednotky variabilního vstupu.

Náklady přizpůsobení
Náklady na změnu množství používaného vstupu.nákladů přizpůsobení. V našem případě uvažujeme nulové náklady přizpůsobení generující variabilní vstupy a nekonečné náklady přizpůsobení generující fixní vstupy.

P.
Produkční funkce
Produkční funkce je přiřazením maximálního možného výstupu ke každé přípustné (t.j. zi >= 0) kombinaci vstupů. Je tedy způsobem, který popisuje technologická omezení výrobce: y<=f(z1,...,zn).

S.
Spotřebitelský přebytek
Spotřebitelský přebytek

U.
Umrtvená ztráta
...........

V.
Variabilní vstup
Viz krátké období.

Výnosy z rozsahu
Obecně, změny v rozsahu výroby s způsobené stejnou proporcionální změnou všech vstupů mohou zvyšovat výstup proporcionálně (konstantní výnosy z rozsahu), více než proporcionálně (rostoucí výnosy z rozsahu) nebo méně než proporcionálně (klesající výnosy z rozsahu) ke zmeně vstupů. Pro konstantní výnosy z rozsahu potom platí:
  y = f(sz) = f(s,z) = sf(z).


na začátek stránky


Poslední změna Září 2001