Sylabus mikroekonomie
 

Odkazy

 Příklady z mikroekonomie

 Mikroekonomie a chování

 Informace pro studenty

 E-mail

 Stránka IES

 

ÚVOD DO MIKROEKONOMIE:

 1. Povaha a předmět mikroekonomie.
 2. Úvod do optimalizace jako nástroje mikroekonomické analýzy.
 3. Lagrangeova metoda.
 4. TEORIE SPOTŘEBITELE:

 5. Rozpočtové omezení spotřebitele.
 6. Preference spotřebitele a jejich uspořádání.
 7. Užitek, funkce užitku a její vlastnosti.
 8. Spotřebitelský výběr.
 9. Komparativní statika: Změny důchodu a spotřebitelský výběr, Engelovy křivky, důchodová elasticita poptávky.
 10. Komparativní statika: Změny cen a spotřebitelský výběr, poptávkové křivky a cenové elasticity poptávky.
 11. Substituční a důchodový efekt cenové změny.
 12. Dualita: Výdajová funkce a Shephardova věta.
 13. Dualita: Nepřímá funkce užitku, Royova identita a Sluckého rovnice.
 14. Měření důsledků cenových změn na prospěch spotřebitele.
 15. Projevené preference.
 16. Cenových indexi a změny v životní úrovni spotřebitele.
 17. Spotřebitel jako kupující a nabízející zároveň.
 18. Spotřebitel jako subjekt nabízející práci.
 19. Rozložení spotřeby v čase a úroková míra.
 20. Kapitálový trh, investice a výrobní možnosti spotřebitele.
 21. Rozhodování spotřebitele za nejistoty , pojištění, morální hazard a nepříznivé rozdělení.
 22. Úvod do rizikových investic.
 23. Spotřební technologie.

 

TEORIE FIRMY

 1. Úvod do teorie firmy. Výroba, produkční funkce a výrobní množina. Izokvanty a mezní míra technické substituce.
 2. Zaměnitelnost vstupů a elasticita substituce. Změny rozsahu a výnosy z rozsahu.
 3. Elasticita výnosů z rozsahu, výnosy z rozsahu u homogenní a homotetické produkční funkce.
 4. Krátkodobá produkční funkce. Dlouhé versus krátké období, výnosy z faktoru a elasticita výnosů z faktoru, mezní a průměrný produkt faktoru.
 5. Maximalizace zisku na výrobní množině při pevně daných cenách vstupú a výstupu (tj. za dokonalé konkurence)
 6. Náklady: minimalizace nákladů v dlouhém období, rohové řešení.
 7. Nákladová funkce dlouhého období a její vlastnosti, Shephardova věta. Cenová elasticita nákladů. Vlastnosti podmíněných poptávek po vstupech.
 8. Dráha rozvoje firmy a nákladové křivky, průměrné a mezní náklady. Změny v úsporách z rozsahu a výstupová elasticita nákladů. Komparativní statika nákladů dlouhého období.
 9. Minimalizace nákladů v krátkém období a dráha rozvoje firmy v krátkém období. Nákladová funkce krátkého období, fixní a variabilní náklady. Komparativní statika nákladů krátkého období.
 10. Krátké versus dlouhé období a vlastnost obálky. Minimalizace nákladů firmy s několika závody, subaditivita nákladů.

 11. TRŽNÍ STRUKTURY

 12. Dokonalá konkurence: Předpoklady.Zisk a příjmová funkce. Maximalizace zisku v dlouhém období při známé nákladové funkci. Nabízené množství a nabídková funkce dlouhého období.
 13. Maximalizace zisku a nabídka v krátkém období. Vztah mezi maximalizací zisku v krátkém a v dlouhém období.
 14. Zisková funkce a její vlastnosti, Hotellingova věta. Vlastnosti nabídkové funkce a marshallovských poptávek po vstupech.
 15. Tržní poptávka po výstupu odvětví za dokonalé konkurence. Tržní nabídka odvětví v dlouhém a krátkém období při konstantních cenách vstupů. Rozdíly v nákladových podmínkách výrobců uvnitř odvětví v krátkém a dlouhém období.
 16. Vnější technologické ztráty/úspory z rozsahu. Vnější peněžní ztráty/úspory z rozsahu. Vliv růstu produkce odvětví a následující změny cen vstupů na nabídky firem a tržní nabídku odvětví v dlouhém a krátkém období.
 17. Dokonale konkurenční trhy a rovnováha, existence. Stabilita, Walrasův versus Marshallův proces, naivní a racionální očekávání a Marshallův přizpůsobovací proces v krátkém a dlouhém období. Dokonalá konkurence a efektivnost.
 18. Monopol: Příčiny existence monopolu. Cena a výstup monopolu, celkový, průměrný a mezní příjem monopolního výrobce. Monopolní zisk a nabízený výstup. Elasticita poptávky a cenová přirážka.
 19. Cenová diskriminace I., II. a III. stupně, monopol a neefektivnost, měření koncentrace v odvětví, regulace.
 20. Diferenciace produktu a monopolistická konkurence: Chamberlinův model, zalomená poptávka, prostorový model monopolistické konkurence.
 21. Oligopoly. Stanovení výstupu: Cornoutův model, důvěryhodný závazek a Stackelbergův model. Stanovení ceny: Bertrandův model, Cenový vůdce. Koluze a teorie her - vězňovo dilema, dominantnmí strategie, Nashova rovnováha. Opakované a jednorázové hry, simultání a sekvenční hry.
 22. TRHY VÝROBNÍCH FAKTORŮ

 23. Trhy výrobních faktorů. Poptávka po výrobních faktorech dokonale konkurenčního odvětví a monopolisty. Monopsony a monopoly na trhu výrobních faktorů. Ceny výrobních faktorů a renta.

 24. VŠEOBECNÁ ROVNOVÁHA

 25. Všeobecná rovnováha v ekonomice čisté směny: Edgeworthův model, princip paretooptimality a paretopreference.Směna a kontraktační křivka, Rovnováha na všech trzích. Ceny, převis poptávky a Walrasův zákon. I. a II. věta ekonomie blahobytu.
 26. Všeobecná rovnováha - ekonomika s výrobními možnostmi. Ekonomika Robinsona Crusoe. Výroba a I. a II. věta ekonomie blahobytu. Výrobní možnosti a mezní míra transformace. Komparativní výhoda. Paretova efektivnost a výroba, existence světových cen a rovnováha. Walrasova rovnováha: existence a funkce převisu poptávky, a stabilita a proces tâtonnement.
 27. Společenská funkce užitku. Arrowovy podmínky, věta o neexistenci, metoda většinového rozhodování. Externality a coasova věta. Veřejné statky - Samuelsonovo Pareto - optimální pravidlo.
nahoru


©2001-03, pripomínky: vnb2000@hotmail.com